18.6. OSELLA. COSTUMBRES Y TRADIZIONS DE OSELLA Y TRASOBARS (AMUESTRA)

En iste capetulo, por la grandiza amplaria d´o tema, se trascribe d´o libro… solamén una contrimuestra de ros costumbres y tradizions de Osella y Trasobars.

Entrevista de Alfonso Zapater a Miguel Ángel Pérez por la publicación del libro. Entrebiesta de Alfonso Zapater á Migalánchel Pérez por a publicazión d'o libro

Entrevista de Alfonso Zapater a Miguel Ángel Pérez por la publicación del libro. Entrebiesta de Alfonso Zapater á Migalánchel Pérez por a publicazión d’o libro

“As fiestas populars, suposan a trasformazión d’a bida cutiana y d’o triballo en una puenda en a que s’adempribia ra trencadura d’as normas establitas por os miembros d’a comunidá. Istos intes u calendatas son asperatas con angluzia por as chens, esdebenindo por un regular en goyo, dibersión y espontanidá.

Mujeres de Oseja trabajando y conversando en 1972.  Mullers d'Osella con faina y charrando en 1972

Mujeres de Oseja trabajando y conversando en 1972. Mullers d’Osella con faina y charrando en 1972

 Maria Pilar junto a su casa con caballerías. M. Pilar chunto á su casa con abríos

Maria Pilar junto a su casa con caballerías. M. Pilar chunto á su casa con abríos

Bajo el balcón. Baxo o balcón

Bajo el balcón. Baxo o balcón

El Valero y la Carmen, en medio su sobrino Mariano montado en una caballería. O Balero y ra Carmen, en meyor o suyo sobrín Mariano muntau en un macho

El Valero y la Carmen, en medio su sobrino Mariano montado en una caballería. O Balero y ra Carmen, en meyor o suyo sobrín Mariano muntau en un macho

Anilla para atar las caballerías. iAniella t'atar a ras caballerías

Anilla para atar las caballerías. Aniella t’atar a ras caballerías

El tió Pata. O tió Pata

El tió Pata. O tió Pata

A fiesta chumía bitalidá e dibersidá de trazas e contenitos; ta ro antropologo Julio Caro Baroja, as fiestas grans d’os lugars no son sino que ra modalidá cristianizata d’as breus puendas de relichioso goyo consagratas a zelebrar un acayezimién asperato, angluziato e atrapaziato mientres toda l’añada. En l’autualidá, a mayoría d’as festibidáz se troban aintro d’o calandario liturchico d’a Ilesia catolica.

 En ista bastida, a relichión ye más que un sistema de creyenzias, ye un conchunto de costumbres rilazionatos con as prauticas relichiosas. Istos ritos son definitos por autos, parolas, zeños, zerimonias que sirben de comunicazión y emparo d’as creyenzias d’una comunidá.

 Autualmén se siguen fendo e desfrutando d’as fiestas, pero sin muitos d’os costumbres que mientres cuasi tot o sieglo XX yeran integratos en eras. Os costumbres se’n ban cambeando a l’arreyo d’o tiampo, zagueramén por bellas ragons: dibersidá d’ozio, meyos de comunicazión, cambeo de mentalidá en as creyenzias relichiosas, distintas menas de triballo, pogresiba espoblazión, ezetra., lo que a ro igual que en a Fabla se’n ba produzindo una libelazión con as nuebas tradizións urbanas.

Vista del área deportiva. Ambiesta de l'aria esportiba. 07 Enero 2004

Vista del área deportiva. Ambiesta de l’aria esportiba. 07 Enero 2004

Curiosa entrada de un pajar. Chocán dentrata de un pallar. 14 Julio 1993

Curiosa entrada de un pajar. Chocán dentrata de un pallar. 14 Julio 1993

Os rituals estazionals d’o ziclo añal produtibo amuestran o paso d’a escasez ta ra plenitú, u bezibersa, y enrastratas simbolicamén con a muerte e ra bida, a tristura e ro goyo. He dezidito empezipiar iste recorriu con o ziclo d’o ibierno que ye cuan se zelebraban más fiestas, ya que ras condizions climatoloxicas tasamén premitiban o triballo agricola, aganando antimás a ra chunidá entre bizíns.

 La casa familiar. A casa famillar

La casa familiar. A casa famillar

Manuel Pérez Pérez con su nieto Francho. Manuel Pérez Pérez con o suyo nieto Francho,

Manuel Pérez Pérez con su nieto Francho. Manuel Pérez Pérez con o suyo nieto Francho,

– A Candelera, San Blas, San Blasico e Santa Agueda.-

Cuaranta diyas dimpués d’a Nabidá (2 de febrero) se fa ra fiasta d’a luz u d’as candelas, estando costumbre en iste diya bendezir beras e berons que se meterán aintro de casa u en o balcón e que s’emplegarán ta alexar os periglos d’o fogaril e d’as tronadas.

En las fiestas de San Blas. En as fiestas San Blas

En las fiestas de San Blas. En as fiestas San Blas

El reloj de sol apuntando la hora hacia Francho. O reloch de sol apuntando l'ora ta Francho Pérez

El reloj de sol apuntando la hora hacia Francho. O reloch de sol apuntando l’ora ta Francho Pérez

San Blas ye l’abogau d’o garganchón, ye ro diya que se bendizen alimentos e chentas ta presonas e animals, pero denzima tot ye ra birolla patronal de Osella.

Las bodegas de Oseja bajo la Peña la Muela. As bodegas d'Osella baxo a Peña ra Muela

Las bodegas de Oseja bajo la Peña la Muela. As bodegas d’Osella baxo a Peña ra Muela

Escondida la ermita de la Virgen de la Sierra desde Oseja. Amagata l'armita d'a Birchen d'a Sierra dende Osella

Escondida la ermita de la Virgen de la Sierra desde Oseja. Amagata l’armita d’a Birchen d’a Sierra dende Osella

Bi ha una canta popular que diz:

“El primer hace día
el segundo Santa María
el tercero San Blas,
el cuarto San Blasico,
y el quinto Santa Agueda”.

E iste dito: “En Oseja está San Blas, patrón de los colmeneros”.

15a. La ermita de la Virgen de la Sierra desde Oseja.  L'armita d'a Birchen d'a Sierra dende Osella

15a. La ermita de la Virgen de la Sierra desde Oseja. L’armita d’a Birchen d’a Sierra dende Osella

La fuente de los tres caños y más. A fuen d'os tres caños y más

La fuente de los tres caños y más. A fuen d’os tres caños y más

Ángeles Gil Urbano en la fuente de Oseja. Ánchels Gil Urbano en a fuen d'Osella

Ángeles Gil Urbano en la fuente de Oseja. Ánchels Gil Urbano en a fuen d’Osella

Grupo de personas en el Jaraiz. Semana Santa, alrededor de 1940. Rolde de chen d'Osella en El Jaraiz, arredol de 1940

Grupo de personas en el Jaraiz. Semana Santa, alrededor de 1940. Rolde de chen d’Osella en El Jaraiz, arredol de 1940

As fiastas yeran amenizatas por a Banda de mosica de Calzena con a suya a tambor, baxos e clarinez d’antis más beniban dos de Torrixo con a suya a tambor e clarinet y mesmo de Aniñón.

Grupo de Oseja en las fiestas del Pilar de Zaragoza en el año 2003. 19. Rolde de chen de Osella en as fiestas d'o Pilar de Zirigoza en l'añada 2003

Grupo de Oseja en las fiestas del Pilar de Zaragoza en el año 2003. 19. Rolde de chen de Osella en as fiestas d’o Pilar de Zirigoza en l’añada 2003

Plegaban o diya 2 de tardis y daban una zerrigüelta tocando por o lugar. Gosaba benir autra orquesta, ista de Sestrica que tocaba en o baile u plaza a ros maziellos e más chobens.

20. Calle Mayor con el Museo Tradicional a la derecha. Carrera Mayor con o Museyo tradiziona á ra cucha

20. Calle Mayor con el Museo Tradicional a la derecha. Carrera Mayor con o Museyo tradiziona á ra cucha

Osejanos. Osellanos

Osejanos. Osellanos

Osejanas. Osellanas

Osejanas. Osellanas

Antiguo rastrillo de "moricos y cucalas" en el Museo Tradicional de Oseja. Antigo rasclo de "moricos y cucalas", güe en o museo tradizional

Antiguo rastrillo de “moricos y cucalas” en el Museo Tradicional de Oseja. Antigo rasclo de “moricos y cucalas”, güe en o museo tradizional

Sello de Oseja. Sello d'Osella

Sello de Oseja. Sello d’Osella

Anque reyalmén l’empieze d’as fiastas yera ro diya 3, A Banda de Calzena tocaba a primera ora d’o maitín a Diana ta dispertar a ro lugar; tamién tocaban en a prozesión dimpués d’a misa, feban aturadas, e os bezíns sacaban cocas e pastas ta que minchasen toz.

25. Curiosa figura Curiosa figura religiosa en la puerta de una casa de Oseja. Chocán fegura relichiosa en a puerta de una casa  d'Osella

25. Curiosa figura Curiosa figura religiosa en la puerta de una casa de Oseja. Chocán fegura relichiosa en a puerta de una casa d’Osella

25a Arco de una ventana en una casa de Oseja. Arco d'a finestra en una casa d'Osella

25a Arco de una ventana en una casa de Oseja. Arco d’a finestra en una casa d’Osella

25b. Oseja desde la Peña la Muela. Osella dende a Peña a Muela

25b. Oseja desde la Peña la Muela. Osella dende a Peña a Muela

Francho Pérez en los olivos de Las Menonzas. Francho Pérez en os olibos d'as Menonzas

Francho Pérez en los olivos de Las Menonzas. Francho Pérez en os olibos d’as Menonzas

Antigua Herrería y Horno de Oseja con Francho delante. Antiga Ferrería y Forno de Osella con Francho debán

Antigua Herrería y Horno de Oseja con Francho delante. Antiga Ferrería y Forno de Osella con Francho debán

El Jaraiz. O Jaraiz

El Jaraiz. O Jaraiz

En a Ilesia ra Banda tocaba en o Coro. Dimpués d’a prozesión iba tot o lugar alcompañato d’a Banda ta ro Conzello, clamato tamién Casa d’o Lugar a prener “o refresco”, que gosaba estar matafalúa, bín clarete, galletas, paxentas, coñá (iste refresco se bosaba d’o loguero añal d’os pesos e mesuras e d’as yerbas d’as eras).

Cruz tradicional en una piedra en El Jaraiz. Cruz tradizional en una piatra en o Jaraiz

Cruz tradicional en una piedra en El Jaraiz. Cruz tradizional en una piatra en o Jaraiz

El cementerio de Oseja. O Fosal d'Osella

El cementerio de Oseja. O Fosal d’Osella

Dentro del cementerio de Oseja. Aintro d'o fosal d'Osella

Dentro del cementerio de Oseja. Aintro d’o fosal d’Osella

 Ángeles Gil Urbano junto a la sepultura de su marido Manuel Pérez. Ánchels Gil Urbano chunto á ra fuesa d'o suyo marito Manuel Pérez

Ángeles Gil Urbano junto a la sepultura de su marido Manuel Pérez. Ánchels Gil Urbano chunto á ra fuesa d’o suyo marito Manuel Pérez

De tardis se feba ro baile en o Conzello, en o que íban más que más os acomodaus. En as añadas 40, escaizió qu’estando bailando chuntos o tio Chusto de Tierga con a tia Estefana de Osella, ista se cayó ta ro piso d’abaxo en espaldar-se un troz de teito, pero enfortunadamén sin dengún entrepuz.

La balsa. A basa

La balsa. A basa

El lavadero. O labadero

El lavadero. O labadero

O conzello ampraba os suyos abríos ta que trayesen cargas de rebollos de “a Selba” ta fer foguera en a plaza. En cada abrío íban tres chobens que tallaban y reculliban a leña. A xera perduraba dos diyas.

En o zaguer inte cuan ya no quedaban que ras brasas, as mullers las se lebaban ta ra suya casa.

La bodega familiar. A bodega famillar

La bodega familiar. A bodega famillar

Habitáculo donde se pisaban las uvas. Trujal do se pisaban as ugas

Habitáculo donde se pisaban las uvas. Trujal do se pisaban as ugas

La bodega por dentro. A bodega por aintro

La bodega por dentro. A bodega por aintro

La llave de la bodega familiar. A clau d'a bodega famillar

La llave de la bodega familiar. A clau d’a bodega famillar

Eba un furno en a puyata ta ra ferrería que masaban istos diyas pan de contino, antimás de panez dulzes e ronchos, cocas, adobaus e rollos u roscons.

Se feban tamién e se bendezeban 4 rollos chicoz e 2 grans, istos se rifaban; lo que se sacaba yera ta ra parroquia.

Eba redolíns ta serbir, cudiar y escoscar Santos, cada añada 3 u 4 famillas. As birollas yeran espezials: cordero, güella, pirín, coniello, ezetra.

Mientres istos diyas de fiasta se rondaba, se minchaban muitas cocas, adobaus, se rustiban trunfas, se bailaba chunto a ra foguera, ezetra.

Humilladero de San Antonio. Pairón de San Antonio

Humilladero de San Antonio. Pairón de San Antonio

39. San Antonio en el Humilladero. San Antonio en o Pairón

39. San Antonio en el Humilladero. San Antonio en o Pairón

Ta rematar dos falordias distintas:

A 1ª.- Ta ras fiastas de San Blas estió un ome de Aranda que li sucó con blango ros morros a San Blas, y en tornar ta ro suyo lugar por o Collau de Baldepuercos, se’n debantó una airada tan gran que no’n podió pasar, s’espantó tanto que tornó ta Osella a escoscar os morros a San Blas, e asinas ya podió i tornar.

A 2ª.- Fa muitas añadas en as fiastas de San Blas unos chobens de Aranda se querioron fer amos d’as fiastas e ro tio Tizo (Mariano) que yera machoembrau chunto con a Pilara, os dos de Trasobars, lis s’enfrontinoron; pendenziando li dizió un de Aranda a ro tio Tizo, yo soi Chuanico o galbán “que por do paso yo no pasas tu” respuliando o tio Tizo “pos yo por do paso escalibo”, e siguió a luita espediando os de Trasobars a ros de Aranda.

Arco de la entrada hacia la iglesia desaparecido hace unos años. Arco d'a entrata d'a ilesia esparexito fa unas añadas

Arco de la entrada hacia la iglesia desaparecido hace unos años. Arco d’a entrata d’a ilesia esparexito fa unas añadas

Iglesia de Oseja. Ilesia d'Osella

Iglesia de Oseja. Ilesia d’Osella

Parte lateral de la iglesia. Parte lateral d'a ilesia

Parte lateral de la iglesia. Parte lateral d’a ilesia

Nave central de la iglesia donde estaba la puerta de entrada, s/XV. Nau zentral d'a ilesia, do yera a puerta de entrata prenzipal s. XV

Nave central de la iglesia donde estaba la puerta de entrada, s/XV. Nau zentral d’a ilesia, do yera a puerta de entrata prenzipal s. XV

44. Continuación de la nave central trasera de la iglesia. Continazión d'a nau zentral trasera d'a ilesia

44. Continuación de la nave central trasera de la iglesia. Continazión d’a nau zentral trasera d’a ilesia

Antiguo castillo o torre y osejanos trabajando. Antigo castiello u torre y osellanas fendo fainas

Antiguo castillo o torre y osejanos trabajando. Antigo castiello u torre y osellanas fendo fainas

Yera muito normal ista ribalidá entre chobens de lugars amanatos.

Osella e Trasobars perén se han lebato bien, anque en zierta chota de malizia, os de Trasobars diziban a ros de Osella lo siguién:

“Pobrecicos los de Oseja

le hacéis fiestas a San Blas

para que el romero florezca

y la aliaga pueda tallar”

Os de Osella respuliaban a ros de Trasobars d’ista traza:

“Mucha gente viene a Oseja

ojalá viniera más

no vienen por ver al Santo

que vienen por coscoñar, chaparriar o cuscurriar.”

En Trasobars a ro igual que ta San Babil lo más reseñable serban as fogueras en as carreras e bicos.

En Osella, ta Santa Agueda se fa ra misa de defuntos. As mullers iban a brendar ta ras bodegas, e ros omes cantaban chotas y eba baile. En Trasobars se fan fogueras ta protexer os peitos d’as mullers, a ro igual que ro diya de Santa Polonia.

Alta mayor de la iglesia. Altar mayor d'a Ilesia.  Afoto Francho Pérez Julio de 2004

Alta mayor de la iglesia. Altar mayor d’a Ilesia. Afoto Francho Pérez Julio de 2004

Altar mayor de la iglesia. Altar mayor d'a Ilesia. 1972

Altar mayor de la iglesia. Altar mayor d’a Ilesia. 1972

Interior de la iglesia. Interior d'a ilesia

Interior de la iglesia. Interior d’a ilesia

Retablo en la iglesia de Oseja. Retablo en a ilesia de Osella

Retablo en la iglesia de Oseja. Retablo en a ilesia de Osella

Retablo en la iglesia de Oseja (2).  Retablo en a ilesia de Osella (2)

Retablo en la iglesia de Oseja (2). Retablo en a ilesia de Osella (2)

Retablo en la iglesia de Oseja (3). Retablo en a ilesia de Osella (3)

Retablo en la iglesia de Oseja (3). Retablo en a ilesia de Osella (3)

Retablo en la iglesia de Oseja (4). Retablo en a ilesia de Osella (4)

Retablo en la iglesia de Oseja (4). Retablo en a ilesia de Osella (4)

Pila bautismal de la iglesia de Oseja. Pila bautismal d'a ilesia d'Osella

Pila bautismal de la iglesia de Oseja. Pila bautismal d’a ilesia d’Osella

Crucifijo en la iglesia de Oseja. Crucifixo en a ilesia d'Osella

Crucifijo en la iglesia de Oseja. Crucifixo en a ilesia d’Osella

 Imagen Santa María Magdalena. Año 1972. Imaxen Santa María Madalena. Añada 1972

Imagen Santa María Magdalena. Año 1972. Imaxen Santa María Madalena. Añada 1972

Talla de tiera posiblemén gotica furtada fa unas añadas. Talla de madera posiblemente gótica robada hace unos años. Año 1972 gótica robada hace unos años. Añ0 1972

Talla de tiera posiblemén gotica furtada fa unas añadas. Talla de madera posiblemente gótica robada hace unos años. Año 1972 gótica robada hace unos años. Añ0 1972

Imagen religiosa en la iglesia de Oseja. Imagen relichiosa en a iglesia d'Osella

Imagen religiosa en la iglesia de Oseja. Imagen relichiosa en a iglesia d’Osella

Talla religiosa en la iglesia de Oseja (2). Talla relichiosa en a iglesia d'Osella (2)

Talla religiosa en la iglesia de Oseja (2). Talla relichiosa en a iglesia d’Osella (2)

Talla religiosa en la iglesia de Oseja (3). Talla relichiosa en a iglesia d'Osella (3)

Talla religiosa en la iglesia de Oseja (3). Talla relichiosa en a iglesia d’Osella (3)

 Talla religiosa en la iglesia de Oseja (4). Talla relichiosa en a iglesia d'Osella (4)

Talla religiosa en la iglesia de Oseja (4). Talla relichiosa en a iglesia d’Osella (4)

Niño Jesús restaurado de madera de pino. Dorado y policromía al óleo de 1600. Nino Chesús ristaurato de tiera de pin Niño Jesús restaurado de madera de pino de 1600.

Niño Jesús restaurado de madera de pino. Dorado y policromía al óleo de 1600. Nino Chesús ristaurato de tiera de pin Niño Jesús restaurado de madera de pino de 1600.

L´enrastre ta la pachina güeb de Osella y Trasobars d´o decumén entegro de las Fiastas y Costumbres ye o siguién: http://osejaytrasobares.site40.net/costumbres/index.php

Anuncios