5. Ibonet de Batisielles

26-5-2009. Dimpués d´abé adormiu a Benás, marchen dan l´auto a´l pun lo maitino enta l´encomensamén de la escorsa, en primeres ta l´Ibonet de Batisielles y t´acabansa, lo de la Escarpinosa.

Mapa de la excursión. Mapa de la escorsa

A no guaire més de 3 kms. enta´l norte, y dimpués de crusá l´Esera pe´l puen de San Chaime, arriben en una pisteta y desiguida en l´aparcamén.

La caseta del Ibonet de Batisielles, Julio 1989. M. Martín con compañeros de excursión. El cubil de l´Ibonet de Batisielles, Churiol 1.989. M. Martín dan es compañers de la escorsa.

CURSA TA L´IBONET DE BATISIELLES

Vista de Chinebrals (2.270 mts.) desde cerca del aparcamiento. Ambista de Chinebrals (2.270 mts,) dende serqueta l´aparcamén.

BASE: aparcamén a´l peu del barrache d´Estós

DESTINASIÓN: Ibonet de Batisielles (1.940 mts.)

ESLLIBEL: 620 mts.

DURADA: una ora y micha ta dos oras (anada)

DIFICULTAT: chiqueta

Dende Benás y enfilán enta´l norte per la carretera cheneral, on arribe a´ls 3 kms. en l´esbarro ta Estós; dimpués d´abé arrecorreu una pisteta forestal on arribe en una pllanera (1.320 mts.). En una estoneta on pose´l peu a la pista qu´arrecorre la Ball d´Estós. Desiguida on dixe derré´l barrachet, una brinquerrina dimpués on cruse´l riu per un puen; on contine per la pista cuasi una ora diquia trobá un esbarro ta la esquerra del camín, per an que on i puye en marrades una costerasa de les güenes, arribán a la ora y micha colada en l´Ibonet de Batisielles (1.940 mts. d´altaria).

Camino del Valle de Estós. Marchán enta Ball d´Estós.

M. Pérez tien probllemas dan l´afotiadera, lo cual qu´i empllegarán més la maquinota de M. Martín.

En el Valle de Estós junto al río. Al canto´l riu Estós.

Siguen per un sendero, a´l poquet arriben en la pista que mene a l´endret enta lo cap de la Ball d´Estós (del basco ASTO “somero”: “puesto de criansa de somers”; manimenos, M. Martín crede posiblle la rillasión dan bocablles como: “estorrobinar”, “estosadero”, “estacha” u “estañ”).

L´escribidó y estudioso del benasqués Angel Ballarín Cornel en dibe d´Estós: “La montaña de Estós ye la milló, la més resguardada y la més probante”.

M. Martín en el Valle de Estós. Migalánchel Martín a la Ball d´Estós.

José Sanmartín Sopena, escribe bersos en patués; del suyo llibre “Choñigueyán”, en i entrepillan de la poesía “Estós”:

“Lo milló de tot Benás / talmente u tenim a Estós: / La Ribèra y Moscuruela, / Irisueles, / Les Corones, / els ibóns de Batisielles, / La Coma, Ordiáls y Dallíu, / El Tormo y la Gargallosa, / Les Fites y Perdiguèro, / El Pino y les Riberetes / que mos lleven al Cantal, / La Paúl, O y Cllaravida, / y Poséts que ye el mès gran.

La Vall d’Estós tiene truites / crabades de ixarsos grans, / jabalís, teixóns, raboses, / guayes y bllanques perdíus; / sinc hores coste crusalo / de punta a punta marchán, / pero coneixelo tot / te costará moltos ans…”.

Una pareja unida y muy bella. Una parella chuñida y mol majisa.

Pasen a´l canto´l barrachet, dixán-güe-ie ta la esquerra d´ells, y marchen aplleret mirán-se-ñe buixos, abellaneres, chinebros y garraboneres.

El río Estós desde el puente de Aiguacari. El riu Estós dend´el puen d´Aiguacari.

Crusen lo riu Estós pe’l puen d’Aiguacari y seguín-ie lo camino paren cuenta que se´n be ixamplleyán la ball, an que les pradines a man del riu les i ofresen berdeyans peixenters dan enllusarnaderes y salbachines flloretes amarielles;

Una bonita cascada. Un bonico sallén.

per les costeres d´es mons besins estramaseyen cualques sallens y enta´l cap de la ball i fan cucut el Perdiguero y altres montañes dan molta neu.

Precioso valle de Estós. Remajisa Ball d´Estós.

Se i ben quedá engorronits una güena estona -fitos coma un ficós-, ixulufreyán enfabiacats debán d´es sobreixets paisaches.

El ibonet de Batisielles en agosto de 1988.

Arriben en la cabana u gareta de Santa Ana; dend´así enfilen a´l poquet un asagadó qu´entre abres les menará ta l´Ibonet de Batisielles.

¡Vaya par de dos!. ¡Qué parella de parions!.

Iste caminet entallau entre albars y faus ye mol ubago -dan molta caló on bé d´está ben apllé per astí- pe´l que i puyen aplleret una llarga panta en una ora y l´esparrec.

El ibonet de Batisielles en agosto de 1988.

Del mentau llibre de José Sanmartín Sopena, de la poesía “Coses de Benás”, un berso:

“…Farás moltes marrades / puyán ta Batisielles, / y trobarás les crabes / chugán dan les esquelles…”

Ibonet de Batisielles.

A l´acabansa de la cuasta se´ls i ubre debán d´es güells un paisache afalagadó, dan l´ibonet arredoliau d´abets y pins,

M. Martín re-posando. Migalánchel Martín re-posán.

pradiells dan neu a cllaps y la crestallera d´alteres montañes.

Los mismos de antes. Els mateixos de dinantes.

BATISIELLES (esdebeniu del llatín “Vallem”: Vallicellas – Bachisiellas – Batisielles).

Reflejo en el Ibonet de Batisielles. Reflleixos a l´Ibonet de Batisielles.

Dimpués de bels momens encantariats preten a fer-ñe d´afotos a l´arreu per tot l´arredol.

Naturaleza natural. Naturalesa natural.

Continen camín-camín, ara enta l´ibón de la Escarpinosa, yey escurisa de núbels grises per asigalto, enta les Tuques d´Ixeya, que paresen menasá pllobeda.

El ibonet de Batisielles y la Aguja de Perramó. L´Ibonet de Batisielles y l´Agulla de Perramó.

Anuncios