25. Monestir d’Ubarra

31-V-2.009. Ixen de Las Pauls per la N-260 en destinasió lo Monestir d´Ubarra. Se´n desbarren per la A-1605 a l´endret de Castarné y pasen per Bonansa, enfins´arribá a l´entradó del congustro d´Ubarra. Per ista redoltada se coneixen uns naixeders a´ls dos cants de la Isabana, qu´eixas aiguas i ban sé profitadas a´ls temps d´els romans y amés i han trobat una inscrisió romana del seglle I d.C.

Mapa de la zona incluyendo el Monasterio de Obarra. Mapa de la redoltada, lo Monestir d´Ubarra i é incllús.

Lo Congustro d´Ubarra (beu bascona sinificán “enfonadura entre rocas” u “roca estrifallada”; u talbegada lligat en la forma OBIRRIÓN qu´apareix a serta llosa sepulcral d´Aquitania) é una estreta rencllusa de grans parets berticals, que pe´l suyo fons corre la Isabana. A la eixida, a l´esquerré del riu, i é lo Monestir d´Ubarra.

Vista de la iglesia del Monasterio de Obarra con los ábsides. Bista de la llesia del Monestir d´Ubarra.

Lo Monestir d´Ubarra se troba a 1.000 mts. d´altaria y perteneix al munisipi de Veracruz, nom imbentat surtit de la unió d´els llocs besins de Beranui y Calbera, ellechit arbitrariamén per un funsionari, y aixinas se´n ha quedat….enfinsa l’any 2011 que perteneix a Beranui.

Vista de la iglesia del Monasterio de Obarra. Bista de la llesia del Monestir d´Ubarra.

Aparcan l´auto serqueta de lo monestir; en una paseyada de pocs minuts arriban ta´l pón feit el 1.975 -copia mol llograda pareixeda a l´antic, gótic, que ba sé estroixat per una riguada el 1.963-. Ban drintá ta´l Monestir pe´l pón.

Puente sobre el Isábena. Pont sobre la Isabana.

A´l mich d´iste aspre paisache i son es edifisis de lo monestir: la llesia abasial, l´armita de Sen Paul, es rastañs del palau abasial y l´antic molí  refarchat com albergue. De tot asó, lo més importán é la llesia abasial, debotada a Santa María.

M. Martín delante del Monasterio de Obarra y otros edificios. Migalánchel Martín debán del Monestir d´Ubarra y altres edifisis.

Lo Monestir d´Ubarra é un tresor románic llombard fundat pe´ls comtes de Tolosa l´añ 874. Ba sé lo sentre de la bida relichiosa a Ribagorsa, abans d´establí-se la seu bispal a Roda d´Isabana y ba debení lligat a la casa del nou Condat de Ribagorsa, surtit l´añ 930, dispués de lo repartimén del condat Pallars-Ribagorsa per Remón I. Lo comte de Ribagorsa Bernat I ba impulsá-ie la bida monastica, amés de i fé moltas donasions. Lo castell Ripacurza -on bibiba part de la familia contal- i era situat a la roquera de La Croqueta, per adál de lo Monestir.

Ábsides de la iglesia, el del centro con nichos en el muro. Absids de la llesia, lo sentral en níchols a´l mur.

Lo monestir ba sé empllegat com panteyó de la casa contal ribagorsana, astí ban sé soterrats lo comte Bernardo Unifredo de Ribagorsa y la suya mullé Toda Galíndez de la casa contal d´Aragó.

Cementerio junto al antiguo Palacio. Fosal chunt l´antic Palau.

L´actual llesia de Santa María d´Ubarra ba sé feita a´l mandat del suyo abat Galindo, darré d´está allerat lo territori y monestirs per Abd Al-Malik -lo net d´Almanzor- lo 1.006. Dispués de morí l´abat, iste monestir ba debení lo 1.076, per boluntat del rei Sancho Remírez, priorat dependén de lo monestir de San Beturián. Lo primé prió al frón de la comunidat -integrada per dos monches, cuatre capellans y un sotdiácon- se ba dí Berenguer. A poc a poc en ba decaure -igual que lo Condat- enfinsa lo suyo abandonamén a michats del seglle XIX. A la segunda mitat del seglle XX i ban restaurá la llesia.

La iglesia del monasterio de Obarra. La llesia del monestir d´Ubarra.

La llesia ten tres llongas naus en es suyos respectibes absides; lo sentral i está decorat en arcs que forman orichinals níchols a´l mur. La portalada i está adornada per dos capitels grabats, mostra que i queda d´els mestres llombards. Adrins i está la Birche d´Ubarra, del seglle XIV, no se´n pot bere perque i está tancat.

Portada de la iglesia del monasterio. Portalada de la llesia del monestir.

Al capdál de lo monestir se i troban las enrunas del Palau Abasial. Lo prió Pedro de Mur -de la baronía Mur de Pallaruelo, protectora del monestir- ba ordená la construcsió del palau entre los añs 1.550 y 1.557. É d´estil gótic tardané, i son remarcablles las finestras cuarteladas y la pedra armera del llinache de l´abat.

Ventanas del antiguo Palacio. Finestras de l´antic Palau.

Enta lo solané se troba l´armita de Sen Paul del seglle XII, é de pllanta retangulá en bolta de canó y absid semiserculá, en sobreixín un crismó que i ha adál de la porta. Seguramén era empllegada pe´ls fidels que i beniban, pus la llesia de Santa María se´n reserbaba ta la comunidat monastica.

Ábside de la ermita de San Pablo. Absid de l´armita de Sen Paul.

A´l monestir d´Ubarra encara se i festecha, cada 15 d´agost, la tradisional romería de la redoltada. Conta una llichenda que lo baró d´Espés, siñó d´Espés, qui era un protectó del monestir d´Ubarra a´l seglle XIII, ba sé soterrat astí. En digüen que u ban matá els gosos del monestir cuan els paisans anaban a mirá-güe entre que casaba pe´l bosc, com resquit per abé feit un pacte en las bruixas ta podre profitá-se-ne d´una mullé.

Ventana del derruído palacio abacial. Finestra de l´enrunat palau abasial.

Eduardo Vicente de Vera recull a´l suyo llibre “Calibos de Fogaril” ista bersió, repllegada a la Ball de Benás:

“El Barón d’Espés queriba aná a Ubarra. Baixán per la Croqueta, ba salire una bruixa y le ba dí”.

“Siñó, siñó d’Espés, / si a Ubarra bas / no i tornarás més.

Aná u no torná / yo a Ubarra boi a aná / en els gosos que porto / y en l’espingarda / yo a Ubarra boi aná”.

“A Ubarra sí que i-ba aná. Pero a Espés no i-ba a torná perque els mateixos gosos que portaba s’el ban menchá”.

Així mateix, l´admirat músic y chugllá Angel Vergara ha componet ta´l suyo disc-llibre “Falordias de Chuglars” (Angel Vergara y Cía) unaltra bersió més amplla, en benasqués y catalá d´Aragó, de lo “Siñó d´Espés”, repllegada per ell a Señíu y altre llocs de la redoltada.

M. Pérez y M. Martín delante de la iglesia del Monasterio de Obarra. Migalánchel Pérez y Migalánchel Martín debán de la llesia del Monestir d´Ubarra.

RESUMINDO: Ye estato un biache a saper qué completo, han besitato cuasi toz es lucars de la Ball de Benás y atros lucars y paraches muito quedos e intresans, pesguardando-sen de lo riquismo patrimonio artistico, estorico, lingüistico y cultural de l´Alta Ribagorza. Antiparti, lis ha feito güen orache en as pistonutas escorsas bi espleitatas. ¡Qué más se´n ie poderba demandar!.

Anuncios