22. Las Pauls

Las Pauls (etimo toponimico PALUDEM “mollá”, “paul”) é lo cap del munisipi del mateix nom, a l´Alta Ribagorsa y chunto a la naixensa del riu Isabana. Se troba entre Coll de Fadas y Coll d´Espina, a la carretera nasional de Castilló enta Pont de Suert, a 16 kms. de Castilló de Sos, a 146 kms. de Güesca capetal, a 1.431 mts. d´altaria y 309 abitadors. La suya prinsipal riquesa é lo bestiá y a´ls saguers añs ha creixeu molto tamé lo turisme. Las Pauls está a un parache de gran bellesa, igual per l´altaria que pe´l paisache.

Mapa de la zona. Mapa de la redoltada.

S´agospedan a l´ostal de turisme rural de casa Francho. Así amabllemén lis proposan de parllá en Isabel Peré, una biella que coneixe bé las cosas antigas del lloc, noms de casas… ets. y t´altres temas més erudits en lo capellá, Domingo Subías.

Hostal casa Francho de Laspaúles. Ostal de casa Francho a Las Pauls.

Lo lloc se´n arroclla arredó de la Pllasa Mayó on i é l´Achuntamén, del seglle XVI. Las casas son de pedras d´arena manposadas. La illesia parroquial en torre campanal piramidal é debotada a Sen Pere, del seglle XVI. La suya primera mensió é de l´añ 1.143, data de la consagrasió de la primitiba illesia.

Iglesia de Laspaúles. Illesia de Las Pauls.

A´ls de Las Pauls lis digüen “Borrachons” y mantenen sertas tradisions, com la festa de Mars de Carnistoltas, cuan es nins recorren las casas del lloc y ballan acompañats d´un monchó que li digüen “Carnistoles”, embllema d´eixa festa. A trucas, en repllegan de menchars y llaminerías ta festechá-güe en tots es besins. Dispués de menchá li fan un chudgamén populá aón i é condenat a sé cremat a la foguera.

Vista de Laspaúles. A la derecha casa Francho. Bista de Las Pauls. Enta la dreta, casa Francho.

La Festa mayó de Las Pauls é lo tersé dimenche d´agost. Els mayordoms son es encargats d´organisá es actos; dispués del ball típic dit “El Tatero” u “montá el ball”, els mayordoms ellichen parella y desinan a´ls seguens.

Prados alrededores de Laspaúles. Prats a´ls arredors de Las Pauls.

Ta la Segunda Pascua puyan en romería enta l´armita de Senta Llusia. Dispués de misa la chen se i llaban es ulls a la fón que yay drins l´armita, com protecsió.

Escudo de Laspaúles y rótulo del Ayuntamiento en letra antigua. Escut de Las Pauls y rotulasió de la Casa la Bila en lletra antiga.

A´l seglle XVI a Las Pauls li diban Sent Pere de Las Pauls y era lo cap del Consell de Las Pauls, nom que se feba serbí ta desiná tot lo terme, agrupán-ie los llocs de Billargüé, Bilapllana, Alins, Rins, las set casas de Nerill y Sent Pere, que se ba dí aixinas enfinsa michat lo seglle XVII. La misió de Lo Consell era d´ordená las rellasions entr´els siudadans, la chustisia, fé lleis ta l´ús y profit de las erbas y la chestió d´els serbisis públics…. Enta lo Consell se´n i apllegaban els siñors d´Alins y Rins, que u presidiban en l´autoridá y representasió del Bayle Cheneral d´Aragó y Ribagorsa. Per la suya independensia y isolament conseguiren d´i tinre polborí, taberna, carnesería, molino….

Plano de la zona en baldosas. Patio Hostal casa Francho. Pllan de la redoltada en recholetas. Patio de l´ostal de casa Francho.

El 1.983 lo capellá de Las Pauls, Domingo Subías -a qui han tenet la ocasió y lo gust de coneixé a casa d´ell, treballadó sinse cansera, imbestigadó, escultó, creyadó del Parc Temátic de las Bruixas, de la representasió de lo Consell…. Berdadé artista y eixemplle ta tots- ba trobá entre las enrunas del campanal de la illesia un puyal de documens importans ta´l coneiximén de la istoria d´ista pobllasió. Bells sisents fulls d´entre los seglles XVI y XVII. A l´añ 2.001 en i ban trobá sincsents de manescribits més.

Veleta con forma de bruja en casa de Domingo Subías. Beleta en farchas de bruixa a casa de Domingo Subías.

L´estudi d´istos documens pe´l gran filolog Artur Quintana -de la Unibersidat de Heidelberg- amostra l´altera balgua istorica, filolochica y economica d´els mateixos. Lo contenet é mol dibers y referit a la bida de diari de la pobllasió de la redoltada y de Lo Consell. Un eixemplle illustratiu i é que l´actual illesia se ba fé a´l 1.595 sobr´els fonaments d´altra illesia romanica. Altres manescribits parllan de personas, llocs y toponims lligats en la bruixería, com la informasió de 1.593 que conta la eixecusió de 22 mullers acusadas de bruixas. En transcrigüen un esgay:

401. (Condemnes per bruixería). A 19 de febrero de 1593.191.39v.

“A denou de febrero de l’ain sobredit foren presas las personas de Antona Delmás y Maria de Joan Porter, y Antonia Morando de Sent Pere, y Margalida de Sen, àlias de Joan Reals de Soyls, y Gisabel Arcas d’Alins per bruyxas, y perderen la vida a 4 de março de l’ayn sobredit…”.

Cementerio de Laspaúles. Fosal de Las Pauls.

Lo primé sapte d´agost se i fa -un añ sinse l´altre, en la partisipasió de los besins del lloc- la representasió teyatral en farchas antigas, en patués y castellá, de “Lo Consell”, en l´arribada del Comte de Ribagorsa -D. Martín d´Aragón- ta penre posesió de las suyas terras y la eixecusió de las bruixas, recordán-ie las pobras mullers que istoricamén ban sé condenadas a Sent Pere de Las Pauls y ban morí…. “per bruixas”.

Casa Francho en Laspaúles. Casa Francho a Las Pauls.

Lo Parc Temátic adedicat al mon de las bruixas, obra del parroco Domingo Subías, está a un espasi natural -en esculturas allusibas feitas per ell- y en l´acordansa ta las 22 mullers enforcadas per bruixería l´añ 1.593; se troba a 3 kms. de Las Pauls -endresa t´Alins- a´l parache coneixet com “Serrat de las Forcas”, perqu´en diu que i ban tallá astí los arbres empllegats enta fé las forcas.

Isabel Pére Sesé de casa Tixidó de Laspaúles-Las Pauls.

Bisitan a Isabel Peré Sesé, de casa Tixidó, de 74 añs, que lis atende de marabella. Lis diu un dit de las Pauls: “Els de Las Pauls, l´aigua a la porta y la merda als ulls”. Lis rellasiona las casas de Las Pauls estalladas per barris:

Barri de l´Arrabal: Francho, Sabel, Danielón, Fruto, Rosalía, Carpinté, Casalé, La Bordeta, Sidro, Chullián, Llusia, Modesto, Juana, Estrada.

Barri La Bila: Tixidó, Balle, Caseta, L’Aiguat, Padigüerri, Martín, Matías, Peró, Costa, Farré, Bordas, Betranet, Pllasa, Achuntamént, Casagrán –de 1587-, Migalet, L’Abadía, Palomera, Zerijuano, Mundona, Bisén, Ramonet, Llusia, Chanporté, Graus.

Barri Pasunpire o Part de Sen Pere: Zapatero, Toñet, Nerín, Minchor, Costa, Forestal, Francho, Morancho.

Amés, el Pallé Prau y Els Corrals. Lis diu tamé toponims de Las Pauls:

Turbiné, Campo, Barranco de Rins, Font el Sastre, Font de l´Ixufre -bona ta´ls granets de la pell-, Fontfreda, Font de la Ralla, Font Es, u Els Posins -bona ta´l riñó- ….), La Collada, Chuarré, Ebanchelis, Barranc de la Paúl, Barranco Ruillán, Pllanamolí, Llasera, Sarnabés, Buixigué, Torre d’Amat, Fosau, El Pago, Huerto del Cura, Prauredono, Santa María, Coll d’Espina, La Pedra d’els tres Obispos.

Casa típica de Laspaúles-Las Pauls.

La llengua que parllan per así -anomenada tamé patués- é una mena de transisió entre l´ocsidental -aragonés- y l´oriental -catalá. Com i predominan els rasgos llingüistics catalans, los llingüistas l´anomenan “catalá de transisió enta l´aragonés”, igual que a´l rest de la Ball de la Isabana enfinsa Llascuarri. Com diu el gran romanista alemañ Günter Haensch: “Los límites de las hablas…(de l´Alta Ribagorsa)… están claramente determinados por la divisoria de las aguas de los ríos Esera, Isábena y Noguera Ribagorzana”.

Es Zerrigüeltaires no saben escriure lo catalá. Amés que lo d´Aragó en ten moltas de peculiaridats y diferensias que no reflleixa bé, graficament, lo catalá comú. Per aixó s´estiman més escriure así en grafías aragonesas. (Demanam comprensió si n´i aguese de chent a´ls que lis ie fesen mal es ulls en  llechí-güe).

A´l llibre “Contalles. Així parlem a les comarques de la Franja” de Teresa Claramunt Adell, José Peré Droch de Les Paüls i escriu sobre lo suyo lloc. Astí en ban uns trosets: “Sant Antoni del gener ara no es celebra però antes sí. Févan festa. No treballàvan. Era la festa dels animals”.

“…L’altra festa que veniva, la mayor, la févan enta Sant Llorenç, el deu d’Agost però resultaba que ací estàvan tots treballant, replegant herba, segant blat”.

“Ta Nadal antes sí, févan música i ballàban hasta les dotze i, en acabat, anàvan a Missa i en tornar de Missa cap a casa. Févan col.lació a casa, una bona tassa de caldo i piscas.

“Févan rogativas, quan feva sequera, a l’ermita de Santa Paula. Però ara no hi é la santa tampoc. Un capellà que hi eva se la va emportar”. ¿Enta Cataluña?