23 Aldeyas de Las Pauls

Isabel Peré Sesé, de casa Tixidó de Las Pauls, lis diu lo nom de las casas d´els llocs que forman lo munisipi de Las Pauls, aixó é dí: de Suils, Bilapllana, Nerill, Denuy, Ardoné, Llagunas, Alins, Espés de Baix, Espés de Dalt, Abella y Billargüé.

Mapa de las aldeas de Laspaúles. Mapa de las aldeyas de Las Pauls.

Suils se troba a 300 mts. de Las Pauls solamén, comunicat per un pón de pedra que i crusa la Isabana. Iste lloc i é mol esparricat y bé encosterat, ten 37 abitadors; mol bona la bista enta Las Pauls. A´ls de Suils lis digüen “Mantequers”.

Torre de la iglesia y casa de Suils. Torre de la illesia y casa de Suils.

Els noms de las casas de Suils: Chuanpalasí, Carrera, Rials, Morancho, Baró, Chuandervera, Antón, Casós.

Casa Chuandervera de Suils. Al fondo Laspaúles. Enta´l fons Las Pauls.

Dit d´unaltra manera: “A ca Chuan Palasí, veníu cap aquí, / a ca Rials yeran molto cayals / a ca de Carrera / mos van convidá a tortilla d’una fiambrera, / a ca de Morancho /mos voleban penchá d’un gancho, / a ca de Baró mos van cantá una cansó, / a ca Chuan Derbera / “entrau una miqueta sisquiera”, / a ca de Casós / mos voleban penchá a un ficós/ y a ca San Antón / estaban tocán l’acordeón”.

Camino de Villaplana, cercano a la partida de El Fosau. Camí de Bilapllana, serca de la partida d´El Fosau.

Bilapllana se troba a pocs minuts de Las Pauls a peu. A´ls de Bilapllana lis digüen “Rematats”. Ya u diu iste dit lligat en altres llocs: “Rematats de Bilapllana, / rocasers de Alins, / borrachons de Las Pauls, / mantequés de Suils”.

Casa de Villaplana-Bilapllana.

Els noms de las casas de Bilapllana: Rasco, Moliné, Porté, Güerri, Amat, Usebia.

Nerill está a 1.500 mts. d´altaria, adál de Coll d´Espina, i biben 15 personas. La suya illesia é romanica en rastañs romanics llombards, reformada en fa poc de temps.

Els noms de las casas de Nerill: Mistrichuán, Pascual, Sastret, Fondebila, Ramonic, Sirera, Garús, Antoni, Castell.

M. Martín con el mismo mastín que en Anciles cambiando las posturas. Migalánchel Martín en un mostí pareixet a lo d´Ansils, pero cambián-ie las poses.

Denuy (deribat de DINUS, documentat a una inscrisió de la “Tarraconensis”). Els noms de las casas de Denuy: Llibernal, Ortalló, Garsía.

Tenen un dit lligat en alguns llocs: “A Nerill, el dimón ye fill / a Señiu, i tén el ñiu / a Ardanué, siempre ye / y a Denuy siempre en fui / y també a Ardanuy”.

Ardoné (de l´antroponim ARDANUS deribat del galo ARDA, documentat a la Galia Transalpina); i é remarcablle la illesia de Sen Estebe, romanica-llombarda de lo seglle XII.

Els noms de las casas d´Ardoné: Peric -de lo seglle XV-, Roy, Gotart.

Els noms de las casas de Llagunas: Troguet, Casanoba, Casaltó, Tixidó.

Mapa bilingüe de las aldeas de Laspaúles. Mapa billingüe de las aldeyas de Las Pauls.

Alins se troba a 7 kms. de Las Pauls, i biben 15 personas. Diu que i ba esistí un castell coneixet com Pegá y que casa Español se´n ba fé en las pedras de lo castell. A´ls d´Alins lis digüen “Trencatupins” y “Rocasers”.

Els noms de las casas d´Alins: Ansuilo, Castellano, Pascual, Borroc, Moliné, Paquet, Español, Chironi, L’Abadía.

Els noms de las casas d´Espés de Baix:

Barri de La Bila: (Torrén, Espada, Miñana, Toni, Llubic, Carpinté).

Barri de l´Arrabal: (Sastre, Arbañil, Tonino, Saura, Farrero, Ariño, Bardaixí, Chansaura, Pelaire).

Els noms de las casas d´Espés de Dalt:

Rosó, Badía, Andreu, Maurí, Toño, Roca, Sastre, Rei, Biudo.

Isabel Pére Sesé de casa Tixidó de Laspaúles-Las Pauls.

Isabel Peré lis conta un dit d´Espés: “Els d´Espés, molta bamba y pocs diners“.

Amés, altres dits sobre Espés:

“A’ls d’Espés, / no les empres res, /  que no te lo tornarán més”

“Barón d‘Espés, barón d’Espés / si a Obarra vas / a Espés no i tornarás” (ba sé lo siñó feudal que bibiba a´l castell de Pegá).

“D’Espés sigo, / y no m’en desdigo”.

“D’Espés, una i no més; / pobres de natres que en tenim tres”.

Unaltra bersió: “Espés: uno y no més. Pobre de yo qu’en tin tres”.

“Mula muina, craba corna y chen d’Espés: no’n buy més”.

“Els d’Espés / entre tres / una sardina / y un pichelló de ví.

El suc entre tots / y el que no tinga sardina / que suque”.

Abella, a 6 kms. de Las Pauls, i biben 21 personas. É remarcablle la fón medisinal anomenada “Fumeneta”, y que pe´l Port de las Aras, chunt lo Turbó, i pasaba una antiga bía romana qu´arribaba enfinsa Sent Betrán de Cominches.

A´ls d´Abella lis digüen “trenca abarcas”.

Els noms de las casas d´Abella: Agustí, Casalé, Costa, Castellano, Rosó, Fondebila, Gabás, Juaquinet, Calbereta.

Territorio de Laspaúls. En primer término Suils. Territori de Las Pauls. A´l primé pllan Suils.

Billargüé (deribat de VILLARUY, d´un antroponim VILLAROS; poría binre d´un sobrenom galo VILLO, atestat a sertas inscrisions de la Galia Transalpina).

Isabel Peré en sap un dit de Billargüé: “Els Billargüerans / estripamarrans /  empreñasomeras  / y toc a foc en dos cuberteras”.

Els noms de las casas de Billargüé: Mariano, Parache, Bllasco, Palasí, Tixidó, Rafela, Sastre, Martí, Ca de Arcas, Ca de Rins.

A Billargüé ya i eran estats es Tocayos; la coronica d´alabegada apareix a 1.990.

Domingo Subías lis eba animat a bisitá lo parc temátic de “Las Bruixas”. Pero no lis ne baga, ni tapoc de podre coneixé totas las aldeyas de Las Pauls. Se´ls n´i queda pendén ta unaltra ocasió.

Anuncios