15. Forau de Aiguallut

Dende l´ibón baixo de Billamuerta se´n arreculen ta l´Abesurta ta siguí la cursa enta´l Forau d´Aiguallut, parache ya coneixeu per ells d´una escorsa i feta de conchunta el 1.989.

Mapa de la zona. Mapa de la redoltada.

CURSA TA LO FORAU D´AIGUALLUT

BASE: l´Abesurta (1.850 mts.)

DESTINASIÓN: Forau d´Aiguallut (2.000 mts.)

ESLLIBEL: 150 mts.

DURADA: 45 minuts (anada)

DIFICULTAT: chiqueta

On contine pe´l camino enfilán ta´l cap de la ball y, dimpués de i puyá bell parell de cuastes, on arribe en 20 minuts y l´esparrec en lo Pllan d´Aiguallut. En trescrusiá isto pradalás y fé-ie una saguera puyadeta, on arribe en lo Forau d´Aiguallut.

De camino al Forau de Aiguallut. Pe´l camino enta´l Forau d´Aiguallut.

Encomensen el sendero y en una estoneta arriben en un tresbío: ta la dreta enta´l cubilá de la Rencllusa y ta la esquerra enta´l Forau d´Aiguallut.

M. Martín junto a una cabaña de pastor. M. Martín chunto una cabana de pastors.

Enseten la senda del Forau marchán per güena panta y, desiguida, se´n troben urta per urta dan una cabana de pastors dan llinau de lloses, al bell mich d´un tascal -la Plleta l´Ancllusa-, y a l´acabamén de la cuasta se´n i pesguarden del sobreixeu paisache que les ie quede al derré: el Perdiguero,

Al fondo, entre otras montañas, la Tuca de Gorgotes (2.754 mts.). Enta lo fundo, entre altras montañas, la tuca Gurgutes (2.754 mts.).

el Salbaguardia, el Portillón de Benás,

Salvaguardia y Portillón de Benasque. Salbaguardia y Portillón de Benás.

el Pllan d´Estañ y,

M. Martín, al fondo el Pllan de Estañ y el Portillón de Benasque. M. Martín, al derré lo Pllan d´Estañ y el Portillón de Benás.

entabán, el cap de la ball dan l´encomensamén del Pllan d´Abaixo d´Aiguallut, y enredoltiats de neu per tot.

Pllan de Abaixo, al fondo la Tuca d'Aiguallut o L'Escaleta. Pllan d´Abaixo, al derré la tuca Aiguallut u Escaleta.

El Pllan d´Abaixo ye un parache d´ampllisos pradals. Per begades les cal i chafá neu ta podé siguí ta debán, pero sinse risque ni esquibadansia.

Al fondo la Tuca d'Aiguallut o L'Escaleta y el Aneto. Enta´l fundo la tuca Aiguallut, u Escaleta, y l´Aneto.

Marchen per una pllasentera baixadeta diquia la fin del Pllan, an que i remunten una costereta y se´n ie pllanten en una estoneta a´l Forau d´Aiguallut.

Forau de Aiguallut.

Si on concase “Forau d´Aiguallut” en risulte: “forau” – “aigua”(riu) – “llut” (del bascón LUTU “esplluga”): “el forau del riu sotarraño”.

Forau de Aiguallut.

El Forau d´Aiguallut ye situgau a´l fundo d´una posa de parets berticals, coma si fuese un estañ enfonsau. Ixulufrán enta debán se´n i pesguarden de qu´el rebatoso riu que baixe del sallén d´Aiguallut s´embadine enta part d´els murallons, y tota ix´aigua igué desaparesén engullida u churruspiada per la imbediblle fondonada del Forau.

M. Martín, a la izquierda se ve un poco de la cascada de Aiguallut, 200 mts. más adelante, el Forau de Aiguallut. Migalánchel Martín, enta la esquerra s´atisbe bella mica lo sallén d´Aiguallut, 200 mts. Més abán, el Forau d´Aiguallut.

Coma diu lo retulo chunto al camino, i parau per la Diputasión Cheneral d´Aragón: “el Forau de Aiguallut es una dolina o torca: una cueva subterránea producida por la erosión del agua cuyo techo se ha derrumbado. El agua surge en la Val d’Arán, desembocando en el Atlántico”.

M. Martín, cascada de Aiguallut, tuca d'Aiguallut o L'Escaleta, y a la derecha el Aneto. M. Martín, sallén d´Aiguallut, tuca d´Aiguallut u Escaleta y, ta la dreta, l´Aneto.

L´aigua desapareseda a´l Forau baixe d´els glasiars de Tempestats, Barrancs y Aneto, y d´es chelegals de Salenques, Mulleres y La Escaleta; només qu´una poqueta en marche ta l´Esera, cuasi tota se´n esbarre per un riu sotarraño de 4 kms. de llongaria y 600 mts. d´esllibel enta Era Artiga de Lin (Val d´Arán), sallín-ie a unes mairetes coneixedes coma “Eths Uelhs deth Joèu”, parache que queren bisitá els siguiens días.

El Glaciar del Aneto. El glasiá de l´Aneto.

Iste trucadiso fenomeno natural fa d´istes aigües aragoneses -que per lochica deuríen está el prinsipal furnimén de l´Esera y desenfilá ta´l Mediterranio- la més resia fuen d´uno d´els rius més grans de Fransa, la Garona, que desenfile ta l´Osiano Atlantico a Burdeus.

M. Martín, cascada de Aiguallut y el Aneto. M. Martín, sallén d´Aiguallut y l´Aneto.

El sendero ba puyán-ie aplleret y a la estona ya i beden el sallén d´Aiguallut.

Cascada de Aiguallut, al fondo el Aneto. Sallén d´Aiguallut; al derré , l´Aneto.

Ye un salto d´aigua majismo que i afoteyen a tot estrús, pus dan el fundo de la montaña més altera d´es Pirineus, l´Aneto u Pico Benás -tems abans le diben, en gascón, Malheta u Malahita- y el suyo glasiá (ta´l fundo y ta la dreta) la bista ye simpllamén marabillosa y sinse millora posiblle.

Pllan d'Alto d'Aiguallut, Tuca d'Aiguallut o L'Escaleta, el Aneto y su glaciar. Pllan d´Alto d´Aiguallut, tuca d´Aiguallut u Escaleta, l´Aneto y lo suyo glasiá.

Desiguida ban a está a´l Pllan d´Alto d´Aiguallut, mollá de pllasenters peixenters chupits per les aigües que se i regalen dende l´alto -en una patacada de mangades abocaderes enta´l salto- ta desaparesé 200 mts. dimpués d´isto, i abalades pe´l Forau d´Aiguallut.

M. Martín en el Pllan d'Alto d'Aiguallut, al fondo, la Maladeta, con el Aneto y su glaciar. M. Martín a´l Pllan d´Alto d´Aiguallut; al derré la Maladeta dan l´Aneto y lo suyo glasiá.

A la tornada en ban rajá tantós altrotán de la folgasana escorsa, maniente de colors, aigua y montaña.

Pllan d'Estañ, a la derecha, entre otras montañas, la Tuca de Gorgotes (2.754 mts.). Pllan d´Estañ; enta la dreta, entre altras montañas, la tuca Gurgutes (2.754 mts.).

Denantes de retorná en Benás se´n ban a fé una cheradeta al cabotardi per Sarllé.

Anuncios