9. Ibón y Puerto Biello de Bielsa

2O-VI-2.OO7. Marchan de l´alox endrezatos ta Ballibielsa, continando por a carretera dica lo túnel Bielsa-Aragnouet, alparcando l´auto a 2OOmts. d´el suyo entrader. Dend´astí fan un afoto a´l grandizo Churro d´A Pinarra, bien bister enta la ezquerra de´l frato´l túnel.

Cascada Chorro de Pinarra junto a la entrada del túnel Bielsa-Aragnouet. Salto del Churro La Pinarra, denzima de l´entratuer del túnel Bielsa-Aragnouet

Cascada Chorro de Pinarra junto a la entrada del túnel Bielsa-Aragnouet. Salto del Churro La Pinarra, denzima de l´entratuer del túnel Bielsa-Aragnouet

Güe la nobedá de la escorsa ye l´enguere de dos bastons cadagún, ta prebar de petenare més plaziblemén.

CURSA TA L´IBÓN D´A PINARRA E PUERTO BIELLO DE BIELSA

BASE: frato sur de´l túnel entrenazional Bielsa-Aragnouet, 1.66O mts. d´altaria

DESTÍN: Ibón d´A Pinarra, u de Puerto Biello, 2.2OO mts. e Puerto Biello de Bielsa, u de L´Agulleta, 2.378 mts. d´altaria

DURATA: una ora e meya, meya ora més dica´l Puerto (ita)

DIFICULTÁ: chiqueta

L´arranque enta l´Ibón La Pinarra e Puerto Biello de Bielsa ye l´entrader aragonés de´l túnel entrenazional Bielsa-Aragnouet; ta la dreta seguntes se i puya, se deixa l´auto en una planera. El sendere, bien marcato, naix en iste mesmo puesto, nabesando per alto de´l frato´l túnel e arribando ta la susana de´l Churro La Pinarra. Contina´l sender amanato ta´l barranco La Pinarra dica que -en una marradeta de´l camín- cal esbarrar-se-ne ta siguire puyando barranco-barranco, entre tascals, cuasi dica´l capitere de la bal; mirando d´aproxemar-se ta un gran plebiometro bien bister enta la ezquerra. Ta siguir dica´l Puerto Biello cal continar pe´l sendere tot dreto; ta l´Ibón La Pinarra cal arribare dica´l plebiometro, continando diez menutos més pe´l arrigatuere promanán de´l Sur.

M. Martin con los bastones camino del ibón de Pinarra. M. Martin con es bastons cam�n de l´ibón La Pinarra

Enna planera que bi ha chunto´l túnel naix un sendere qu´enfila ta´l antigo camín de´l Puerto Biello de Bielsa; ennes empezallos d´a puyata, es Zerrigüeltaires ban prebando es bastons.

M. Martin camino del ibón de Pinarra. M. Martin camin de l'ibón la Pinarra

M. Martín camino del ibón de Pinarra. M. Martín camín de l'ibón la Pinarra

La rota marroteya entre nasarros remuntando en primeras el Churro La Pinarra, que ya´l eban ixulufrato dende la carretera; el camín bi ye muito bien siñalato. Més entalto ban dispareixendo es arbols e -per cuentra- la bal se´n ixampleya, ufrindo-ie l´ambiesta d´agundans paixenters. Nabesan a´l canto´l refuxio El Frato (a man, baixo la paret, se i troba la espluqueta d´ixe nome, an qu´es pastors bi amallataban dica fa no guaires decadas). Antis d´arribare ta´l Puerto -en un ziércol farchato per es glaziars e ixulufrando´l desinforme plebiometro- se´n esbarran de´l sendere enta l´Ueste, arribando ascape ta l´ibón La Pinarra.

M. Pérez y M. Martin en el ibón de Pinarra. M. Pérez y M. Martin en l'ibón la Pinarra

M. Pérez y M. Martín en el ibón de Pinarra. M. Pérez y M. Martín en l'ibón la Pinarra

L´Ibón de La Pinarra u de Puerto Biello -inserito en una montaña con bels chelegarez- ye soprepolito. I remanen minchando-sen as bidollas mientres paran cuenta percuchitos que, cuan se i mete nuble, la color de l´augua cambeya asobén: azul claret, escur, berde… M. Pérez -que ya ha rematato de chentare- se´n ba a garimboliar per es arredols de l´ibón, rechirando-be as millors ambiestas t´afoteyar-las.

Vista del ibón de Pinarra. Ambista de l´ibón La Pinarra

Vista del ibón de Pinarra. Ambista de l´ibón La Pinarra

Esfán una miqueta´l camín petenato, mirando-sen bels arrigatiechos, dica que tornan enno sendere que ba ta la güega´l Puerto Biello de Bielsa. L´ambiesta de montañas como Barrosa u Pico Negro e Punta Suelza ye mannifica. Lis sosprende biyere que, cara ta l´altra bersán, bi son paratas unas capannetas ta cazateyar palomas e altras abes.

Tamién bi ha un retulo en franzés que i diz que ye Parque Nazional e que´l tiempo que cal t´arribare ta “Le Plan d´Aragnouet” (primer lucar gascón) ye ora e meya.

M. Martin en el ibón de Pinarra. M. Martin en l´ibón La Pinarra

M. Martín en el ibón de Pinarra. M. Martín en l´ibón La Pinarra

Ye penible -en apercaziar la paz d´iste paisache- recloxidare la trachedia d´a Guerra Zebil que i enduroren as chens de Sobrarbe, més que més es de Ballibielsa. Como en totas as guerras, es que no yeran melitars estioren es que més en sofrioren; es abitadors d´iste costato d´es Perineyos biyoren cómo as bitas d´els surtiban malmesas y es lucars esfricasatos per es bombardeyos, calendo desasentar-se-ne e fuyir ascape ta Franzia. De´l 7 ta´l 14 d´Abril de 1.938 més de 6.OOO presonas -la mayoría zebils- fuyoren plens de disespero pe´l Puerto Biello de Bielsa.

Francia desde el Puerto Viejo de Bielsa. Francia dende’l Puerto Biello de Bielsa

Francia desde el Puerto Viejo de Bielsa. Francia dende’l Puerto Biello de Bielsa

Dica chunio de 1.938 “la División 43” de l´exerzito d´a Republica, con 4.5OO ombres mandatos per Antonio Beltrán “El Esquinazau”, protagonizoren penibles luitas con l´exerzito “nacional” qui, china-chana, conquistoren es paraches estratexicos fendo recular a´s republicans enta´s Perineyos, an que i rematoren encletatos enna tristamén sonata “Bolsa de Bielsa”. El 16 de chunio, dimpués de 166 diyas de zerrina resistenzia, estió burniata la debandita Bolsa. Cuasi toz es refuxiatos rematoren en l´esilie y en cambos d´arrunze franzeses, bel.luns enna España republicana y bels poquez entegrando-sen enna España “nacional”.

No han rematato masiato cansos d´a fantestica escorsa, se conoix que lis ha feto güen prebo petenare “a galapatons” -con es bastons-. Tornan ta l´ostal, se duchan, zenan y aduermen de muito güen emplaz.

Anuncios