9. Cursa Proyeutata

Ixen de ro Patral por o camín que se´n fica en a selba por a marguin dreita de l´Arazas. En istas, s´enziardan a trobar con un mesache que petena en andalias, con qui pillan guan capazo. Iste choben ye de Murzia, en ye benito en amoto y s´aloxa tamián en una tianda de cambaña en o mesmo cámbin “Ordesa”.

A ros Tocayos lis truca asapelo que “o murziano” baiga a fer tota ra escorsa en andalias, sin garra poblema. Os charrazos n´aragonés -más que más de M. Martín- ban animando ra caminata.

M. Mart�n en Ordesa, al fondo cascada de Cotatuero. Migalánchel Mart�n en Ordesa, enda ro fundo ro Sallán -u Churraz- de Cotatuero

Alifran a ro luañes l´Arracón e ro Churraz de Cotatuero, a lo que s´adindran n´una silbiacha de faus y abez con prisenzia de salzeras, buxos, gabarderas y camichironers. Imblen os butellins d´augua n´una fuan, chundo ro miralguán de ro Sallán d´as Arripas, u L´Abanico.

M. Mart�n en la cascada del Estrecho en Ordesa. Migalánchel Mart�n en o sallán de l´Estreito (Ordesa).

Condinan por a pista puyando chino-chano y -de cuan en cuan- se´n esbarran enda ra dreita por bel senderieto, ta cucutiar-bi atros saldos. S´amanan ta ros miralguans de ros espeitaculars y enluzernans sallans de ra Cuaba, O Chordonal y l´Estreito. O “murzianico” se´n ie queda embabiacato debán de tanda politeza (os Tocayos tamián, pro que sí).

M. Pérez y M. Mart�n delante de la cascada del Estrecho en Ordesa. Migalánchel Pérez y Migalánchel Mart�n debán de ro sallán de l´Estreito (Ordesa

O gramatuero se´n requeda ta zaga, dica que ra calmaza de ra selba raina baixo ra mosquera preta d´un retalbito fabar. Dimbuás de ros faus, a pista esdebian sender endre paixenders, an que i creixen abetochas, flordefuanz, buxardera y cheranio mondañés.

Arriban ta ras Gradas de Suaso. Aquí l´Arazas s´escolgalla i fraucando politos saldez. Discansan de l´andata alifrando enda ro fundo, sopre l´Arracón de Suaso, as Tres Serols: Zelindro, Mon Perdito y Pundañisclo.

O camín remonda ras Gradas desenfilando sopre ra planera que mos dixa en o Ziárgol de Suaso y, dimbuás d´esnabesar-la, plegan en o sonato saldieto de ra Coda Caballo. Dic´astí plegan muitos de ros toristas que besitan Ordesa, tornando-sen ta ro Patral por o mesmo camín. O murziano -paix estar que no li preba mal o radito calzero- ye aganato por os Zerrigualdaires ta prebar de condinar a cursa por a Faixa Pelay e Sender d´es Cazataires, pero andis chindarán posatos en unas lenastras, chundo l´arriu, biyendo-bi ras socherens trazas e debuxez de l´augua en esbarizar-se por a labazera de ra Coda Caballo.

M. Mart�n delante de la cascada de la Cola de Caballo en Ordesa. Migalánchel Mart�n debán de ro saldieto de ra Coda Caballo

O sinadubible naixetuero de l´Arazas queda enda man ezquerra, en l´amagato, ripedo y engarmolato Arracón de ra Balle, puasto de compleganza de ros barrangos baixatuers dende Tres Serols. Dimbuás de discansare, pasarán por un pondarrón enda ra marguin ezquerra de l´arriu y bels zendenals de metros más t´adebán lo sendere chira enda ra dreita, dendrando en a Faixa Pelay e puyando muito amoniquet endre tascals por o murato meridional de ra bal, y asinas durán 7 kms.

Ascape prenzipian a espleitar as bogals ambiastas enda baixo e ta zaga, sopre ro fundo d´Ordesa: o Ziárgol de Suaso, os saldez de ras Gradas e Tres Serols.

Siguindo ro sendere, en bels puastos parix que i son en a pinganeta de l´espaldatuero pero, a ra finitiba, no ne b´ha guaire de risque. Lis pergute pro alifrar as silbiachas, a barafundia de coloritos, e ro menutietos que se beyen os que petenan por o fundo de ra bal, que i parixen forniguetas.

Un sarrio junto a la Faja de Pelai. Un sarrio chundo ra Faixa Pelay

Condinan o camín endre nasarros dica que s´escunzan con a millor ambiasta sopre ro Ziárgol e Churraz de Cotatuero, a Breca Roldán e Pundaniara (Punda Negra de ro Tallón); en istas, alifran un sarrio en a glera, bian amanato, que-con ficanzia y suarde- ro consiguen b´afotiar.

Una micota más adebán arriban ta ro miralguán de Calzilarruego, a 1.95O mts. d´aldaria. Bian lis se bal de ro mur que i protex de l´esluziarnán tallonaz. Atifan enfruán os arracons laterals de Salarons e Cotatuero, os muratos de Mondarruego, Punda ro Gallinero y Tozal de ro Mallo; enda ra ezquerra Tendeñera, enda ra dreita Tres Serols y enda baixo l´albargamián de ro Patral.

Anuncios