4. Chisagües-Parzán

Aduermen a garrón cayito dimpués de l´escamallo e la cansera de tota la chornata, e bel.launa qu´altra permenata ixagrinadera.

Güe, 25 de Chulio de 1.984, dimpués de desayunar e replegar la tienda s´adrezan enta la pista que lis menará ta Parzán en cualques 8 kms. Ban paralels ta l´arriu Regal que baixa enta Chisagüés e Parzán, nabesando per la zona de L´Angorrués.

M. Mart�n en la cascada del Barranco el Clot d’es Gabachos. M. Mart�n enno Salto de lo Barranco del Clot d´es Gabachos.

Pasan a´l costato de Chisagüés, e l´atisban sin aturare. Ye un lucarón de 25 abitadors, alto u baixo, qu´aperteneix ta Bielsa, de la que se troba a 6 kms., e a 1.3OO mts. d´altaria. Ye a´l canto de l´arriu Regal, que naix a´l Barranco de Pietramula, a´l pedero de la Punta Chinipro (2.8OO mts.). L´arquiteitura popular ye bien conserbata, con gordizos murs de pietra e altizos e repingatos tellatos.

En arribar ta Parzán s´adrezan, tot dreto e con firme seteguera, enta´l bar-restaurán que bi ha en la carretera ta Bielsa. Un mistante dimpués i dentran dos presonas ¿ quí gosan estare ?: chusto, la famosa parella de madrileño y asturiana que ya tornan de puyar e baixar L´Amunia Gran; yeran benitos con l´auto, que l´eban deixato feba 2 diyas a la fin de la pista de la bal de Chisagüés. Migalánchel Martín lis combita a una biera, e se i son pro de tiempo esparlatiniando de las suyas petenatas; mentristanto, Migalánchel Pérez se posa -a l´arreyo e de contino- la chelata biera enno nas, t´amansir la cremazón feta pe´l sol e l´aire de l´alta montaña. Se i deseyan toz muta suert e la parella se´n ban, entre qu´es Tocayos se i aprestan a minchare.

M. Mart�n en el pueblo de Parzán. M. Mart�n enno lucar de Parzán.

Parzán (“zona”,”barriata”,”partita de terrén” en gascón) ye un lucarón de cualques 😯 abitadors qu´aperteneix tamién ta Bielsa e ye´l més amanato ta la muga con Franzia e lo tunel entrenazional de Bielsa-Aranhonet. Ye a 3´6 kms. de Bielsa e a 1.144 mts. d´altaria, enno mesmo furcallo d´es arrius Regal e Barrosa. Dimpués de comere fan una zerrigüelteta pe´l lucare, enno que tansamén i quedan edificatos dinnos de mentar, pos la guerra zebil deixó el lucar feto un ixorrotallo. A´l ritmo del popular baile de la Bal – “El Chinchecle”- ne b´ha bel.las cantas en belsetán que se refieren a istes 2 lucars:

“Ya m’han dito que t’en bas
a bibir ta Chisagüés:
para cuenta no te caigas
per la ripa d’Angorrués”.
“El tío Chuan de Floripes
que baixaba de Parzán,
me biyó cuan me chitores
de capeza n’o barzal”.
“N’o baile de Zapatierno
no me deixoren entrar,
perque no llebabe picos
debaixo del debantal”.
“D’es tres güegos que llebabe
no m’es sabioren trencar:
es llebabe no pochón
al costato’l debantal”.
Anuncios