6. Fráxen-Oto-Broto

2-O4-1983. Salen de güen maitín por a carretera enta Broto. Piensan que si quieren beyer bel lucar d´ista bal – solo en conoxen que Torla – lis ne cal fer dido. Dimpués d´ora y meya tianen a suarde d´estar replegatos por una parella de Madrí; a muller ye a que conduz. Deziden de baixar-se-ne en l´entrador de ro lucar de Fráxen.

Vista del pueblo de Fragén. Ambiasta de ro lucar de Fráxen

A ros de Fráxen (del latín “Fraxinus”: Fresno) lis izen “fraxencos”, “faixencos”, “porfolleros” y, a begatas, berfolleros. L´arquiteutura de ro lucar no lis risulta guaire intresán en comparanza con os encantuchaders molimentos que bianen de biyer en a zona de ro Galligo. Sí por ziarto que s´alufra dende iste lucar – güellando enda baxo – una fantestica ambiasta de Ballibroto, ye salito ro sol y fa un diya pistonuto.

Os nomes de ras casas son:

Arnal, Bandrés, Bringola, Castiella, Cazcarro, Colosco, Escalona, Felipe, Frauca, Jorge, Lacoma, L’errero, López, Marco, Muro, Orencio, Orús, Palacio y Sopena.

Li pregundan a un bizín por o sender ta baxar enda ro lucar d´Oto y o siñor lis endica perfeutamén o camín.

CURSA : Fráxen (1.12O mts. d´aldaria)- Puan Sorrosal (1.O75 mts.)- Ripitidor (1.12O mts.)- Oto (96O mts.).

Majiza promenata chundo a una selba y por a marguin cucha de ro Barrango de Sorrosal. A longaria ye de 2 Kms. 35O mts. que se i fan en menos d´una oreta.

Oto (del latín “Altus”: altura) se troba en a marguin dreita de l´Ara. Ye un lucar que lis fa goyo, tranguilot y con indresans condrimuastras d´arguiteutura popular, más que más casa “Don Jorge” de ros siaglos XVI y XVII. A ilesia de ro siaglo XVI en a que i soprex a suya torre romanica.

Migalánchel Mart�n, el pueblo de Oto y al fondo nevado el Mondarruego. Migalánchel Mart�n, o lucar d´Oto y enda ro fundo ro Mondarruago plen de niau

Chindan en o lucar e i fan afotos; a ros d´astí lis izen “cagatroncos”. Un de ros ditos que tianen ye:

“A os de Oto trátalos bien
y si ye torlés
més que més.”

Os nomes de ras casas son:

Chulián d’arriba, Azín, Andrés, Aznar, Baster, Benita, Cadena, Calzón, Camuña, Castillo, Catalina, Chon Aznar, Chorche, Chulián, Correo, Don Jorge, El Medico, El Mirador, Escolano, Ferrero, Floreto, Francho, Franco, Isún, Chalandrín, Jorge, Juana, León, Luzia, Martín, Martiné, Matías, Molino, Morer, Mosen Clemente, Noguero, O Lieno, O Palazio, O Telar, Orenzio, Pedré, Pierra, Pueyo, Puyuelo, Ramoné, Raro, Sanché, Siete, Tixidor, A Badía, A Mura y Picardo.

A indinzión ye adormir en Biascas, asinas que china-chana se´n ban amanando ta Broto, que ye tasamén a 1 kmt; Broto ye trestallato por l´Ara. Ye un lucar asapelo toristengo, remanindo-ie poquez exemblos d´arguiteutura tradizional. Tian una torre esfensiba y ra ilesia parroquial, as dos de ro siaglo XVI.

Vista del pueblo de Broto y al fondo nevado el Mondarruego. Ambiasta de ro lucar de Broto y enda ro fundo ro Mondarruago plen de niau

A ros de Ballibroto lis izen “guirrios” y tianen un dito:

“La gente del valle de Broto
trátala bien y pídele poco.”

A ros de ro lucar de Broto “brincatroncos” y “carnabals” e iste atro en o que se i menda tamián Oto:

“Os de Broto
se cagan en o troco
y os de Oto
lo recogen con a caldereta y o isopo.”

Bi son un raté en a surdita de ro lucar cara enda Biascas, prebando de que belún con auto lis portie de paso ta ro destín d´ers; como no lis culle naide, condinan espetuquiando durán 1 kmt., dica ra cruzillata de Torla. Astí, dimpués d´una ora bian colata fendo dido, a ra fin lis replega una parella de chobens bascos.

Anuncios