5. Gabín-Yesero

Gabín (Antrotopónimo latino “Gapius”) ye a 974 mts. d´altaria. Ye un lucar trestallato por a carretera y de no guaire intrés arquiteutonico, pos a ilesia y demás costruzions son de nuaba feitura debito a ra destruzión d´o lucar en os bombardeyos d´a guerra zebil.

Lloviendo en el pueblo de Gav�n. Plebita en o lucar de Gab�n

Os nomes d’as casas son:

Alcaide, Andreu, Antón, Bertolo, Blan, Blas, Caballero, Casaus, Catalán, Cazcarro, Chorche, Chuan Betés, Cura, Diego, Elena, Fabián, Ferrero, Forniga, Frauca, Fuertes, Isábal, Jacinto, Julián, Lorro, Marcos, Martina, Marzal, Molinera, Morel, Periqué, Sebastián, Segundo, Larrés, Olivana, Otal, Parejas, de Pescador, Petronilla, Plo y Tejedor.

A ros d´astí lis izen “sarroners” y “forigons”. Ne b´ha un dito que diz:

“Gavín perdíu,
as campanas rotas,
y o puente caído.”

Migalánchel Mart�n en el pueblo de Gav�n. Migalánchel Mart�n. en o lucar de Gab�n

Marchan de Gabín, carretera de Broto , enfilando enta Yesero. Dinantis de pasar o tunel, o canet que lis alcompañaba dezide de tornar-se-ne; lis fa duelo, dimpués d´a muita compañía que lis ha feito, pero confitan que saprá ritornar ta Olibán.

Cuan en plena collata de Cotefablo beyen allá´lantizas Yesero, se i quedan entrepillatos de ro aldo y polito que planda ro lucar. Rematan con una güena puyata que lis parex sinfinable.

Yesero (del latín “Gypsum”: Yeso) ye situgato en o pedero de ra Siarra Tendenera, a 1.132 mts. A ros d´iste lucar lis izen “pezeros”, pos antis más teneban fornos de fer “pez” (pegunta); tamién lis izen “pulidos”. Conserba intresans contrimuestras d´arquiteutura popular, como casa Salbador y casa Lazarico. A ilesia parroquial ye barroca, con repús en a torre de ra primerenga costruzión en o modelo sarrablés.

Migalánchel Mart�n junto a una casa del pueblo de Yésero. Migalánchel Mart�n. chunto un casal de ro lucar de Yesero

Os nomes d’as casas son:

Camón, Rodrigo, de Usla, Chuanica, Macuarrer, Salbador, Agustín, Lazarico, Chila, Fuendalón, Tristán, Orús, Mariola, Pascual, Sebastián, Marco, Biegas, Antona, Barbero, Casasús, Mandadilla, Sastre, Cazcarro, Chuana, Lisón, Laura, Bonachón, Barón, Teresa, Coix, Petrincad, Aniel, Francho, de Chacó, de Moreo, Nadal, Juana, Ruaba, Ferrero y Ferrera.

Igual qu´en Larrede, Migalánchel Pérez y Migalánchel Martín preguntan en Yesero a un bizín si lis dixareban adormir en o siestro de casa suya. Iste siñor lis diz que sí, y que serán más caliens a ro canto ra estrabiella, asinas que pasan t´aintro casa ta dimpués zenar con ixa parentalla.

Ista nuey no adormirán guaire, pero con o frido que fa astí difuera, bi son calentez con as bacas e ixa espedenzia -ta uns chobens d´a zidá- no se´n tien toz os diyas.

Cuan se´n rebellan -a l´alba- alufran con sospresa que nebusquía bel poqué y una fineta napa de nieu ye cubrindo ro lucar.

Anuncios